Podmienky ochrany osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV TIAMMA S.R.O.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1.Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov pre oblasť správy tejto webovej stránky sú určené prevádzkovateľom – spoločnosťou Tiamma, s.r.o., so sídlom: Maurerova 11, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: : 53 316 568, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl. č.: 49962/V, e-mailový kontakt: e-mail: info@tiamma.sk

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracúvanie existoval vhodný právny základ, a teda aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo zákonné.

 

Oblasť
Účel
Právny základ
Doba spracúvania
Všeobecný kontaktný formulár
Vybavenie dopytu a/alebo zodpovedanie otázky dotknutej osoby, prípadne tretej osoby, ktorá vyplnila a odoslala Všeobecný kontaktný formulár.
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy
Po dobu komunikácie s dotknutou osobou a 1 rok po jej ukončení
Uzatvorenie zmluvy cez e-shop
Uzatvorenie zmluvy so zákazníkom prostredníctvom e-shopu, ktorý sa nachádza na webovej stránke https://tiamma.sk/.
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy
Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej zániku
Vedenie účtovnej dokumentácie
Vedenie účtovnej evidencie a dokumentácie podľa príslušných právnych predpisov.
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Po dobu 10 rokov, ak z právnych predpisov nevyplýva dlhšia doba spracúvania
Referencie od zákazníkov
Zverejnenie referencie zákazníka (vrátane zákazníkovho mena, priezviska, mesta) na produkty nachádzajúce sa v e-shope prevádzkovateľa pre potreby marketingu, a to na webovej stránke https://tiamma.sk/.
čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov
Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov
Vytvorenie a správa používateľského účtu
Vytvorenie a správa používateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa z dôvodu sprístupnenia zoznamu objednávok, zjednodušenie procesu vypĺňania objednávacieho formulára, asistencia pri zabudnutí a obnove hesla a ďalšie úkony spojené so správou používateľského účtu.
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov
Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu trvania registrácie
Priamy marketing Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!)(viď nižšie práva dotknutej osoby).
Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb (už existujúcich zákazníkov).
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba. Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom ponuky vlastných podobných produktov prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim poskytnutím produktov.
Po dobu existencie zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov
Cookies – nevyhnutné (essential cookies)
Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Zapamätanie si používateľských nastavení.
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana; Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky a zabezpečení jej základných funkcionalít
Po dobu v zmysle tabuľky nižšie (časť 8 – Cookies)
Cookies – ostatné (non- essential cookies)
Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb, zabezpečenie lepšej funkcionality webstránok, vytváranie štatistík.
čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov
Po dobu v zmysle tabuľky nižšie (časť 8 – Cookies)

3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

4. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa neprenášajú v rámci týchto účelov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

5. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Doba spracúvania osobných údajov pre jednotlivé účely je uvedená v tabuľke v časti 2 – Účel a právny základ spracúvania osobných údajov (v prípade cookies v tabuľke v časti 8 – Cookies). Doba uchovávania osobných údajov začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

6. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

7. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

8. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú vo všeobecnosti užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo možné dokončiť vyplnenie formuláru),
 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a
 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

Aby sme boli konkrétnejší na našej webovej stránke spracúvame nasledovné cookies:

Typ
Doba spracúvania
Popis cookie
_ga
2 roky
Tento cookie je priradený k službe Google Universal Analytics – čo je významná aktualizácia najbežnejšie používanej analytickej služby Google (ako definované nižšie). Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre prehľady analýzy stránok.
_gat
1 minúta
Tento cookie je priradený k službe Google Universal Analytics, pričom sa používa na zníženie rýchlosti žiadostí – obmedzuje zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.
_gid
1 deň
Tento cookie je priradený k službe Google Universal Analytics.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného okrem iných cookies (napr. WordPress.com, JetPACK), využívame aj Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (v texte len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky. V tomto prípade sa informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Vo všeobecnosti možno dobu uloženia súborov cookies prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača, v ktorom môžete cielene pre našu webovú stránku, alebo aj pre všetky webové stránky používanie cookies zakázať. Pri cookies spoločnosti Google môžete ich získavanie zakázať tiež prostredníctvom doplnkov dostupných na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, ktoré si musíte stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača.

9. Facebook a Instagram

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook a Instagram spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo Instagramu umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku alebo Instagrame a kliknete na logo Facebook alebo Instagram na webovej stránke, umožníte tak prepojenie so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

alebo

https://help.instagram.com/1896641480634370

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas, nakoľko sa považujú za tzv. non-essential. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.