Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TIAMMA S.R.O.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovanom na internetovej stránke www.tiamma.sk (ďalej len „webová stránka“).

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zároveň porozumel aj ich obsahu. Zmluvné strany sa ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy môžu dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán. Obchodné podmienky sú zverejnené na stránke internetového obchodu www.tiamma.sk, a je tak umožnená ich archivácia ako aj reprodukcia kupujúcim.

Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť s ručením obmedzeným: Tiamma s.r.o., so sídlom Maurerova 11, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, IČO 53 316 568, DIČ SK 2121338450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 49962/V, e-mail: info@tiamma.sk

Článok II.

Vymedzenie a výklad základných pojmov

 1. Predávajúci je spoločnosť Tiamma s.r.o., so sídlom Maurerova 11, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, IČO 53 316 568, DIČ SK 2121338450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 49962/V
 2. Predávajúci pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v internetovom obchode (e-shope) na webovej stránke predávajúceho a/alebo má záujem o uzatvorenie zmluvy. Kupujúci môže pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupovať ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
 4. Kupujúci je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – spotrebiteľom je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom práve.
 5. Kupujúci je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak kupujúci pri svojej registrácii na webovej stránke, v objednávke a/alebo kedykoľvek počas uzatvárania a plnenia zmluvy, uvedie predávajúcemu IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná ako podnikateľ v zmysle tohto odseku VOP. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – podnikateľom je zmluva uzatvorená podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa považuje za obchodnoprávny vzťah.
 6. Ak z textu nevyplýva inak, referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky, sa považujú za referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky týchto VOP.
 7. Názvy článkov alebo označenie akýchkoľvek častí VOP nemajú vplyv na výklad alebo interpretáciu ďalšieho textu VOP.
 8. Definície a výkladové pravidlá uvedené v tomto článku VOP sa uplatňujú na zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ medzi nimi nie je písomne dohodnuté iné.
 9. Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:
 10. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 11. Obchodným zákonníkom sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 12. Zákonom o ochrane spotrebiteľa sa rozumie zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 13. Zákonom o zmluvách na diaľku sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. Zákonom o ARS sa rozumie zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Článok III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci zverejňuje na webovej stránke informácie o ponúkanom tovare, vrátane jeho ceny a nákladov spojených s internetovým predajom a výdajom tovaru; zverejnenie týchto informácií na webovej stránke nie je možné považovať za návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy, nakoľko údaje uvádzané predávajúcim na webovej stránke majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade výslovného potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať si obvyklým spôsobom a to prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo objednávkou zaslanou e-mailom.
 3. V prípade, ak má kupujúci záujem o kúpu tovaru, ktorého ponuka je zverejnená na webovej stránke predávajúceho, kupujúci vyberie z ponuky tovaru ním požadovanú položku tovaru, a to kliknutím na predmetnú položku tovaru, následne v časti „Počet“ uvedie množstvo tovaru a klikne na tlačidlo „Do košíka“. Kupujúci je oprávnený ďalej pokračovať v prehliadaní ponuky tovaru a rovnakým spôsobom označiť aj iné položky tovaru, ktoré sú ponúkané predávajúcim na webovej stránke. Po ukončení výberu príslušných položiek tovaru a v prípade záujmu kupujúceho prejsť k záväznej objednávke vybraných položiek tovaru, kupujúci klikne na tlačidlo umiestnené v pravej hornej časti webovej stránky, označené ikonkou nákupného košíka a následne je kupujúcemu poskytnutá zhrňujúca informácia o tovare, ktorý má záujem kúpiť. Kupujúci je v tejto fáze oprávnený odstrániť a pridať položky tovaru, meniť množstvo a zadať zľavový kód za účelom získania zľavy na dotknutý nákup tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci ukončil výber položiek tovaru, klikne na tlačidlo „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“, pričom bude presmerovaný do časti „POKLADŇA, v ktorej kupujúci pokračuje vo vypĺňaní objednávky a to vyplnením fakturačných a doručovacích údajov. Po riadnom vyplnení všetkých požadovaných údajov kupujúci klikne na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. V tejto časti označenej ako „POKLADŇA“ kupujúci zároveň odklikne tlačidlo „S obchodnými podmienkami som bol oboznámený“, čím potvrdí znenie týchto VOP a vôľu byť nimi viazaný. Objednávka kupujúceho je zaslaná predávajúcemu okamihom kliknutia na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“, pričom vykonanie tohto úkonu sa považuje za záväzný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy.
 4. Pri objednávke zaslanej e-mailom kupujúci vyplní meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.
 5. Objednávku zaslanú e-mailom predávajúci manuálne vloží do administrácie e-shopu, čím sa objednávka považuje za doručenú.
 6. Objednávka uskutočnená prostredníctvom elektronického formulára alebo e-mailom je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 7. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci preverí dostupnosť materiálu a tovaru a potvrdí prijatie záväznej objednávky elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke.
 8. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.
 9. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 10. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 12 hodín od prijatia potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy. Na stornovanie objednávky sa použijú ustanovenia o odstúpení od zmluvy. Kupujúci stornuje objednávku odoslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu predávajúceho: info@tiamma.sk. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu.

Článok IV.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný najmä:
  • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov,
  • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
  • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi,
  • plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy a týchto VOP.

2. Predávajúci má právo:

  • na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas,
  • od zmluvy alebo objednávky odstúpiť, ak sa stane plnenie objektívne nemožným a zároveň sa s kupujúcim nedohodne na inom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatí objednaný Tovar vopred a dôjde k odstúpeniu od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu celú cenu do piatich (6) pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy (odstúpenie môže byť oznámené emailom alebo písomne),
  • iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

3. Kupujúci je povinný najmä:

  • uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený,
  • včas prevziať tovar v mieste určenia,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy a týchto VOP.

3. Kupujúci ma právo:

  • na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,
  • iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

Článok V.

Cena tovaru

 1. Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky.
 2. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 4. Pri objednávke realizovanej prostredníctvom e-shopu je rozhodujúca cena tovaru v čase odoslania objednávky.
 5. Pri objednávke realizovanej iným prostriedkom diaľkovej komunikácie je rozhodujúca cena tovaru, uvedená v e-shope v čase doručenia objednávky.
 6. Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako záručný a dodací list.

Článok VI.

Platobné a dodacie podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
 2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto obchodných podmienkach pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. Predávajúci umožňuje nasledovné spôsoby platby:
  • bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho č. SK76 0200 0000 0043 6619 8857 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
  • na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení prepravnou službou,
  • internetová platobná brána GoPay.

3. V prípade platby kúpnej ceny alebo zálohy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kupujúci povinný pri úhrade uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámil predávajúci. Variabilným symbolom je číslo objednávky.

4. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci dodá Tovar, najneskôr do 2 týždňov odo dňa uzavretia zmluvy. Štandardná dodacia doba je 2-7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ Kupujúci s dodatočnou lehotou na plnenie nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený, v prípade nedodania Tovaru predávajúcim podľa článku IX ods. 1 týchto VOP ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej predávajúcemu zo strany kupujúceho, odstúpiť od zmluvy, pričom predávajúci je povinný v takom prípade vrátiť kupujúcemu, už zaplatenú cenu, a to v lehote štrnásť (14)kalendárnych dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy predávajúcemu, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, prípadne inou vhodnou formou, napríklad bankovým prevodom.

5. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný predávajúci dodať Tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa oznámenia predávajúceho o nemožnosti dodať tovar, zrušuje sa zmluva od začiatku a v prípade, ak kupujúci už uhradil cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote štrnásť (14) dní odo dňa zrušenia zmluvy.

6.  Spôsob a miesto dodania tovaru je kupujúci povinný si zvoliť v objednávke v súlade s čl. III týchto obchodných podmienok.

7. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

  • a) Kuriérska služba
  • b) Slovenská pošta
  • c) Zásielkovňa

8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

9. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste určenom v súlade s týmto článkom. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 1 € za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

10. Nebezpečenstvo škody na tovare, ako aj vlastnícke právo k tovaru, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

11. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spíše “Zápis o škode na zásielke”.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Reklamačný poriadok upravený v tomto článku týchto VOP sa vzťahuje na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení spotrebiteľa vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy podľa článku II ods. 4 týchto VOP.
 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho: info@tiamma.sk alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

Vzor: http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu so všetkou dokumentáciou a pôvodnými štítkami späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Tovar, ktorý sa vracia, musí byť nepoužívaný.

8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

13. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

14. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..

15. Predávajúci sa môže dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy s kupujúcim spotrebiteľom aj po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo s kupujúcim spotrebiteľom, ktorému nevznikol nárok na odstúpenie od zmluvy (zhotovenie tovaru na zákazku) alebo kupujúcim podnikateľom, a to kedykoľvek po uzatvorení kúpnej zmluvy. Pre tento prípad vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody spočívajúcu najmä v úhrade vzniknutých nákladov a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4% kúpnej ceny za každý deň trvania zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:

   • sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
   • ak došlo k vypredaniu zásob,
   • ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,
   • ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.

17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok VIII.

Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie

O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie informuje predávajúci v tzv. REKLAMAČNOM PORIADKU, ktorý je zverejnený na stránke predávajúceho www.tiamma.sk.

Článok IX.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v prípade vzniku sporu s predávajúcim obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to poštou: Tiamma s.r.o., Maurerova 11, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, alebo e-mailom: info@tiamma.sk., ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva v SR, medzi ktoré patrí aj Slovenská obchodná inšpekcia.
 4. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
 5. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov je na spotrebiteľovi.
 6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je právomoc daná súdom Slovenskej republiky.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim sú špecifikované na internetovej stránke www.tiamma.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
 2. Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.tiamma.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky.
 3. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
 4. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
 5. V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, prípadne podnetov, sťažností či iných podaní, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Poštou: Tiamma s.r.o., Maurerova 11, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov,

e-mail: info@tiamma.sk

6. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70